центрифугални

HF Пумпи со среден проток

Пумпи наменети за употреба во земјоделски или домашни услови. Високата ефикаснот и можноста за континуирана работа ги прават овие пумпи идеални за наводнување на земјоделски површини со или без систем за наводнување. Исто така погодни се за црпење на вода од езера, реки и бунари, или било какви индустриски примени каде е потребен голем проток на вода и низок или среден притисок.
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата.

2CP Пумпи со двојни перки и комори

Високата ефикасност и приспособливост дури и во најневообичаени услови, ги прави пумпите од овој модел идеални за употреба во земјоделски, индустриски и домашни потреби. Се користат и во комбинација со системи за зголемување на притисок, при големи должини на текот, како и за противпожарни станици.
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата.

CP центрифугални пумпи

Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата. Како резултат на нивната исклучителна функционалност и тоа што се лесни за употреба, овие пумпи се користат нашироко за цивилни, земјоделски и индустриски потреби како што се системи за наводнување, водоснабдување, системи за ладење и слично.