HF Пумпи со среден проток

Тип на течности:чиста вода
Употреба:земјоделие, индустрија, пренос на вода
Технологија:центрифугална
Капацитет:до 600 литри во минута
Притисок:до 39 метри висина
Повлекување:до 7 метри длабочина
Температура:од -10 °Ц до +90 °Ц
Пумпи наменети за употреба во земјоделски или домашни услови. Високата ефикаснот и можноста за континуирана работа ги прават овие пумпи идеални за наводнување на земјоделски површини со или без систем за наводнување. Исто така погодни се за црпење на вода од езера, реки и бунари, или било какви индустриски примени каде е потребен голем проток на вода и низок или среден притисок.
Погодни за употреба со чиста вода и течности кои не се хемиски агресивни кон материјалите од кои е направена пумпата.